MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeProjekt UERekrutacja uzupełniająca

Projekt „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”

 

Gmina Miasto Rzeszów rozpoczyna REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ uczestników projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” nr RPPK.07.04.00-18-0015/18-00.

Rekrutacja potrwa od dnia 19 listopada 2019 r. do dnia 02 grudnia 2019 r.

W ramach prowadzonej rekrutacji będzie dostępne ok. 60 miejsc dla uczestników projektu, których dzieci zostaną objęte opieką w żłobkach biorących udział w projekcie.

Rozpoczęcie udziału w projekcie (objęcie opieką dzieci nowych uczestników projektu) będzie możliwe w terminie od rozstrzygnięcia naboru rekrutacji uzupełniającej do dnia 31.10.2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia rekrutacji uzupełniającej to: 16.12.2019 r.

Miejsca w żłobkach objętych projektem dla dzieci osób zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego będą udostępniane sukcesywnie w momencie zakończenia udziału w projekcie przez dotychczasowych uczestników.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i szans utrzymania pracy 84 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych w Gminie Miasto Rzeszów poprzez utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi (w tym z niepełnosprawnością) w istniejących żłobkach samorządowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów do 31.10.2020 r.

Do udziału w projekcie zgłosić się mogą osoby zamieszkałe i płacące podatki na terenie Gminy Miasto Rzeszów, które sprawują opiekę nad minimum 1 dzieckiem w wieku do 3 lat oraz chcą powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, w okresie uczestnictwa w projekcie (jednak nie później niż do dnia 31.10.2020 r.).

Mając na uwadze warunki realizacji projektu oraz fakt objęcia dotychczasowym wsparciem w ramach projektu wymaganej liczby osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, w ramach rekrutacji uzupełniającej zostaną objęte wsparciem osoby wskazane w §2, pkt. 2, pkkt. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” (tj. osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.).

Projektem objęte są następujące placówki zarządzane przez Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie:

 

  • Żłobek nr 1, ul. Piękna 18;
  • Żłobek nr 3, ul. Rataja 6a;
  • Żłobek nr 5, ul. Wołyńska 4;
  • Żłobek nr 7, ul. Zielona 7;
  • Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3b;
  • Żłobek nr 9, ul. Podwisłocze 20b;
  • Żłobek nr 10, ul. Starzyńskiego 19;
  • Żłobek nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać tylko i wyłącznie w żłobku objętym projektem, do którego będzie zgłaszane dziecko do przyjęcia.

 

Wszelkie informacje na temat projektu, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”. Dokument ten wraz ze wzorami formularzy zgłoszeniowych oraz niezbędnych załączników dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu i żłobkach objętych zakresem rzeczowym projektu oraz w wersji elektronicznej do pobrania poniżej:

Instrukcja do załączników.pdf

7.2.GMRz - Regulamin rekrutacji.pdf

7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy do Projektu.pdf

7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 2 – Oświadczenie o statusie na rynku pracy.pdf

7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 3 – Oświadczenie o zatrudnieniu.pdf

7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 4 – Oświadczenie o nieosiąganiu dochodu opodatkowanego.pdf

7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 5 – Oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów.pdf

7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 6 – Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 7 – Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf

7.2.GMRz - Zał nr 1 do Umowy - Karta zgłoszenia dziecka.pdf

7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 8 – Wniosek o zwolnienie z opłaty za żłobek.pdf

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 532 467 488.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Rozwój opieki żłobkowej w regionie.