Projekt „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”

 

W dniu 19 listopada 2019 r. rozpocznie się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA uczestników projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”, nr RPPK.07.04.00-18-0015/18-00. Nabór kandydatów potrwa do dnia 02 grudnia 2019 r.

 

W ramach prowadzonej rekrutacji będzie dostępne ok. 60 miejsc dla uczestników projektu, których dzieci zostaną objęte opieką w następujących żłobkach:

  • Żłobek nr 1, ul. Piękna 18;
  • Żłobek nr 3, ul. Rataja 6a;
  • Żłobek nr 5, ul. Wołyńska 4;
  • Żłobek nr 7, ul. Zielona 7;
  • Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3b;
  • Żłobek nr 9, ul. Podwisłocze 20b;
  • Żłobek nr 10, ul. Starzyńskiego 19;
  • Żłobek nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22.

Rozpoczęcie udziału w projekcie (objęcie opieką dzieci nowych uczestników projektu) będzie możliwe w terminie od rozstrzygnięcia naboru rekrutacji uzupełniającej do dnia 31.10.2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia rekrutacji uzupełniającej to: 16.12.2019 r.

Miejsca w żłobkach objętych projektem dla dzieci osób zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego będą udostępniane sukcesywnie w momencie zakończenia udziału w projekcie przez dotychczasowych uczestników.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie:

www.mzz.itl.pl/Projekt UE/ O projekcie

Ponadto, informacje na temat projektu oraz planowanej rekrutacji uzupełniającej można uzyskać pod nr telefonu: 532 467 488.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Rozwój opieki żłobkowej w regionie.