MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeProjekt UEO projekcie

Projekt „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”

Gmina Miasto Rzeszów rozpoczyna rekrutację do projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”.

14 września 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”, nr RPPK.07.04.00-18-0015/18-00. Nabór kandydatów potrwa do 28.09.2018 r.

Do udziału w projekcie zgłosić się mogą osoby zamieszkałe i płacące podatki na terenie Gminy Miasto Rzeszów, sprawujące opiekę nad minimum 1 dzieckiem w wieku do 3 lat, deklarujące chęć powrotu/wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka) w okresie uczestnictwa w projekcie, tzn. w terminie od pierwszego do ostatniego dnia objęcia dziecka opieką żłobkową, jednak nie później niż do 31.10.2020 r., w tym:

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka, osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.).
Projektem objęte zostaną następujące placówki zarządzane przez Miejski Zespół Żłobków:
• Żłobek nr 1, ul. Piękna 18 - 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 3, ul. Rataja 6a -10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 5, ul. Wołyńska 4 - 15 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 7, ul. Zielona 7 - 15 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3b - 4 nowe miejsca opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 9, ul. Podwisłocze 20b - 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 10, ul. Starzyńskiego 19 - 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22 - 10 nowych miejsc opieki żłobkowej.

Wszelkie informacje na temat projektu, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”. Dokument ten wraz ze wzorami formularzy zgłoszeniowych oraz niezbędnych załączników dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu i żłobkach objętych zakresem rzeczowym projektu oraz w wersji elektronicznej do pobrania poniżej:

 

Instrukcja do załączników.docx
7.2.GMRz - Regulamin rekrutacji.doc
7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 1 - Formularz zgłoszeniowy do Projektu.docx
7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 2 - Karta zgłoszenia dziecka.docx - dotyczy projektu UE
7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 3 - Oświadczenie o statusie na rynku pracy.docx
7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 4 - Oświadczenie o zatrudnieniu.docx
7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 5 - Oświadczenie o nieosiąganiu dochodu opodatkowanego.doc
7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 6 - Oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów.doc
7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 7 - Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc
7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 8 - Projekt Umowy uczestnictwa w projekcie.doc
7.2.GMRz - Rekrutacja - Zał. 9 - Wniosek o zwolnienie z opłaty za żłobek.doc

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 17 748 11 30 oraz 532 467 488, lub osobiście w Biurze projektu przy ulicy Pułaskiego 3 b, w Rzeszowie.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Rozwój opieki żłobkowej w regionie.