MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeProjekt UE

Aktualizcja

Zmiana Zarządzenia nr 19/2019 Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Maluch do żłobka, rodzic do pracy- rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów".

Treść dokumentu w załączniku

 

„Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”


Nr projektu RPPK.07.04.00-18-0015/18-00
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy
Działanie 7.4: Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Zespół Żłobków

Koszt całkowity projektu: 3 287 895,62 PLN*
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 794 711,25 PLN*
Termin realizacji: 01.07.2018 - 31.10.2020*

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i szans utrzymania pracy 84 os. (80 K; 4 M) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 i zamieszkałych w Gminie Miasto Rzeszów poprzez utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi (w tym z niepełnosprawnością) w istniejących żłobkach samorządowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów do 31.10.2020 r. Projektem objęte zostaną następujące placówki zarządzane przez Miejski Zespół Żłobków:

 • Żłobek nr 1, ul. Piękna 18, 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 3, ul. Rataja 6a, 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 5, ul. bł. Karoliny, 15 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 7, ul. Zielona 7, 15 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3b, 4 nowe miejsca opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 9, ul. Podwisłocze 20b, 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 10, ul. Starzyńskiego 19, 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
 • Żłobek nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22, 10 nowych miejsc opieki żłobkowej.

Zakres rzeczowy projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje 2 zadania, w tym:
1. Utworzenie 84 nowych miejsc opieki w 8 żłobkach podlegających MZŻ w Rzeszowie poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia pozwalającego stworzyć optymalne warunki opieki nowym wychowankom
oraz
2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki dla dzieci do l. 3, w ramach którego zaplanowano dofinansowanie wynagrodzeń personelu opiekuńczego, realizującego bezpośrednio zadania opiekuńczo-wychowawcze wobec nowo przyjętych dzieci, oraz zakup artykułów higienicznych i pomocy dydaktycznych.

Efekty realizacji projektu:
W rezultacie realizacji projektu:

 • Powstaną 84 nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • 10 osób z kategorii osób bezrobotnych lub biernych zawodowo znajdzie lub będzie aktywnie poszukiwało pracy.
 • 74 osoby pracujące, przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, wróci na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem funkcji opiekuńczej nad dzieckiem.


*Stan na dzień 1.08.2018 r.