MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
35-040 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 73
tel.: 17 748-11-11, fax: 17 748-11-49, e-mail: sekretariat@mzz.itl.pl

HomeKarta zgłoszeniowa

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Proszę o przyjęcie dziecka (imię, nazwisko).................................................................................................................................................................................

do złobka ........................................................................................................................    od (data)........................................................................................

1. Dane dotyczące dziecka

Dane osobowe dziecka:

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................................................................................................

Data urodzenia: .............................................................................................................................................................................................................................

PESEL: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Adres miejsca zamieszkania: ...................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak to jakim: ........................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 

2. Dane osobowe matki dziecka:

Dane osobowe matki:

Imię i nazwisko:..........................................................................................................................................................................................................................

PESEL: .........................................................................................................................................................................................................................................   

Adres poczty elektroniczne i nr telefonu:  ...............................................................................................................................................................................

Nazwa zakładu pracy / miejsce pobierania nauki (pieczęć)

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Adres miejsca zamieszkania: ...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Dane osobowe ojca dziecka:

Dane osobowe ojca: 

Imię i nazwisko:..........................................................................................................................................................................................................................

PESEL: .........................................................................................................................................................................................................................................   

Adres poczty elektroniczne i nr telefonu:  ...............................................................................................................................................................................

Nazwa zakładu pracy / miejsce pobierania nauki (pieczęć)

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Adres miejsca zamieszkania: ...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

4. Informacje o rodzeństwie dziecka /liczba i wiek rodzeństwa/ 

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

5. Dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

6. Inne uwagi o warunkach życiowych rodziny dziecka, np. samotność matki, ojca, trudna sytuacja materialna itp.

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że będę wpłacał (a) należną odpłatność za pobyt dziecka w żłobku stosownie do obowiązujących kosztów, do 15 każdego miesiąca.

 

 

Miejscowość i data: ...........................................................................         Podpis rodziców (opiekunów): ..........................................................

 


 

Adnotacja Kierownika Żłobka dotycząca przyjęcia bądź odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka:

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Data ………..........…........                                           Podpis kierownika żłobka .........................………………          Pieczęć żłobka: